O gminie

Gmina Trzebieszów jest gminą wiejską, położoną w północnej części województwa lubelskiego, w powiecie łukowskim. Sąsiaduje z gminami: Międzyrzec Podlaski – od wschodu, Łuków – od południowego zachodu, Kąkolewnica – od południowego wschodu oraz należącą do województwa mazowieckiego gminą Zbuczyn – od północy. Obszar, na którym położona jest gmina Trzebieszów znajduje się na Równinie Łukowskiej, wchodzącej w skład Niziny Południowopodlaskiej.

Przez gminę przebiega droga wojewódzka nr 806 (relacji Łuków-Międzyrzec Podlaski). Gmina Trzebieszów jest oddalona:

  • od stolicy kraju - Warszawy ok. 110 km.
  • od miasta wojewódzkiego - Lublina ok. 110 km.
  • od miasta powiatowego - Łukowa ok. 16 km.

Przez teren gminy przebiega ważna linia kolejowa Warszawa-Terespol o międzynarodowym znaczeniu, będąca częścią transeuropejskiej magistrali kolejowej Lizbona-Moskwa. Na linii kolejowej przebiegającej przez teren gminy znajdują się dwa przystanki pasażerskie w miejscowości: Szaniawy-Matysy i Szaniawy-Poniaty, umożliwiające mieszkańcom korzystanie z komunikacji kolejowej.

Gmina Trzebieszów zajmuje powierzchnię 140 km², a w jej skład wchodzą 24 sołectwa: Celiny, Dębowica, Dębowierzchy, Gołowierzchy, Jakusze, Karwów, Kurów, Leszczanka, Mikłusy, Nurzyna, Płudy, Popławy-Rogale, Świercze, Szaniawy-Matysy, Szaniawy-Poniaty, Trzebieszów Pierwszy, Trzebieszów Drugi, Trzebieszów, Trzebieszów-Kolonia, Wierzejki, Wólka Konopna, Wylany, Zaolszynie, Zembry. Według danych z Urzędu Gminy w 2017 roku gminę Trzebieszów zamieszkiwało 7 653 osób.

Trzebieszów jest gminą typowo rolniczą. Użytki rolne zajmują powierzchnię 11 170,43 ha (co stanowi 79,50% pow. gminy) z czego 8 316,88 ha (59,18%) stanowią grunty orne z sadami, 1808,68 ha (12,87%) łąki, zaś pastwiska zajmują powierzchnię 1044,5898 ha (7,43%). Na terenie gminy przeważają gleby dobrej i średniej jakości (III i IV klasa bonitacyjna). Wśród gruntów ornych gminy występują gleby następujących kompleksów przydatności rolniczej: najczęściej występujący kompleks żytni słaby, a także pszenny wadliwy i żytni bardzo dobry. Trwałe użytki zielone w tej gminie zajmują 20% powierzchni gminy Trzebieszów i najczęściej występują w dolinie rzeki Krzny Południowej. Dominującą gałęzią produkcji roślinnej jest produkcja zbóż i kukurydzy.

Na obszarze gminy Trzebieszów ochronie prawnej podlegają południowe tereny Trzebieszowa Pierwszego, Szaniaw – Poniat oraz w niewielkiej ilości Szaniaw – Matys stanowiące Obszar Chronionego Radzyńskiego Krajobrazu. Na terenie Trzebieszowa Pierwszego znajduje się rezerwat przyrody Kania - chroniący wielogatunkowy las liściasty, w tym rzadkie na terenie Polski zbiorowiska dębniaka turzycowego. Najbardziej zwarty kompleks leśny o powierzchni 1 080 ha położony na południe od Trzebieszowa objęty został Radzyńskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.

Na terenie gminy znajdują się cenne obiekty zabytkowe objęte ścisłą ochroną konserwatorską zlokalizowane w miejscowości Trzebieszów Drugi: zespół kościoła parafialnego p.w. Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników; kościół murowany 1863 r.; dzwonnica murowana 1863 r.; kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena, murowana II poł. XIX w.; organistówka drewniana XIX/XX w.; w miejscowości Popławy Rogale: zespół dworski, wł. M.Turski; dwór drewniany II poł. XIX w.; pozostałość parku krajobrazowego II poł. XIX w.; w miejscowości Jakusze - wiatrak Koźlak, wł. Florian Głuchowski, drewniany, 1914 r., w miejscowości Szaniawy-Matysy stary budynek Szkoły Podstawowej.