Aktualności

RSS

Wpis nr 1 (1 z 3)Więcej wpisów | Ostatni |

Udostępnij

Informacja dla mieszkańców - Instrukcja eksploatacji instalacji solarnej

09.03.2018, 18:28:02

Przedmiotem instrukcji jest wskazanie zasad prawidłowej obsługi i eksploatacji instalacji solarnej pracującej na potrzeby instalacji c.w.u. Instrukcja eksploatacji instalacji solarnej ma na celu zapewnienie prawidłowej obsługi, uzyskania maksymalnej sprawności instalacji, zachowania ciągłości ruchu, trwałości urządzeń oraz zapewnienia bezpieczeństwa w obsłudze i instalacji.

Instalacja solarna pracuje w trybie automatycznym. Cykl pracy rozpoczyna się po osiągnięciu właściwej temperatury płynu solarnego mierzony na kolektorze przy pomocy czujnika T1. Po osiągnięciu przez płyn solarny temp. wyższej niż temp. wody w zasobniku c.w.u., uruchomiona zostaje solarna grupa pompowa wymuszająca obieg płynu solarnego.

CO DO ZASADY CYKL PRACY INSTALACJI SOLARNEJ MA CHARAKTER BEZOBSŁUGOWY.

Automatyczny cykl pracy instalacji nie wymaga stałego nadzoru i obsługi. Automatyka instalacji wykrywa i reaguje na sytuacje występujące w trakcie standardowej pracy instalacji.

Ewentualny niedobór energii cieplnej przekazanej przez kolektory uzupełniany będzie za pośrednictwem górnej wężownicy podłączonej do konwencjonalnego źródła ciepła (istniejący kocioł c.o.) lub grzałki elektrycznej., w przypadku braku drugiego źródła ciepła.

Zasady działania instalacji podłączonej do poszczególnych źródeł ciepła opisano w instrukcji obsługi sterownika solarnego, załączonej do niniejszej instrukcji eksploatacji i obsługi urządzeń.

System zabezpieczeń indywidualnie dostosowanych do wielkości układu solarnego:

 • instalację glikolową zabezpieczono: zaworem bezpieczeństwa oraz naczyniem wzbiorczym,
 • instalację c.w.u. zabezpieczono: zaworem bezpieczeństwa oraz naczyniem wzbiorczym c.w.u.,
 • dodatkowe zabezpieczenie stanowi reduktor ciśnienia,
 • instalacja solarna wyposażona jest w termostatyczny zawór mieszający chroniący przed poparzeniem,
 • sterownik solarny z funkcją: schładzania rewersyjnego- tryb urlopowy,
 • dodatkowe zabezpieczenie instalacji przed przegrzaniem- schładzanie poprzez górną wężownice- oddanie ciepła do istniejącej instalacji c.o.

Zatrzymanie pracy instalacji solarnej nastąpi w przypadku:

 • wzrostu temperatury kolektorów słonecznych powyżej wartości 110°C,
 • wzrostu temperatury wody w zasobniku c.w.u. powyżej zadanej wartości (zalecana 60°C),
 • spadku temperatury kolektorów poniżej temperatury zadanej.

Uwagi i wskazówki końcowe:

 • podczas użytkowania oraz obsługi instalacji solarnej, w tym poszczególnych jej elementów (urządzeń) należy zachować środki ostrożności, przestrzegać przepisów i zasad BHP, UWAGA! Obudowa zasobnika jest palna w kontakcie z otwartymogniem.
 • w przypadku wycieku płynu solarnego należy go zebrać w odpowiednie naczynie. Zebrany płyn należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich, nieupoważnionych oraz przekazać serwisantowi. Zabrania się spożywania roztworu glikolu przeznaczonego do instalacji solarnych,
 • anoda tytanowa powinna być stale podłączona do sterownika,
 • w przypadku braku odbioru ciepłej wody użytkowej przez co najmniej 2 dni należy z funkcji sterownika solarnego wybrać ?tryb urlopowy? ? zapewnia to schłodzenie zasobnika w okresie nocnym,
 • wszelkie ingerencje, przeglądy oraz naprawy instalacji solarnych (w tym poszczególnych jej elementów) w okresie gwarancyjnym powinien wykonywać wykwalifikowany przedstawiciel wskazany przez gwaranta,
 • użytkownik powinien kontrolować ciśnienie na manometrze zegarowym znajdującym się w kompletnej grupie pompowej,
 • przynajmniej raz na 6 miesięcy użytkownik powinien sprawdzić działanie zaworu bezpieczeństwa,
 • użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń przekazanych przez wykonawcę w trakcie szkolenia oraz wytycznych wskazanych w niniejszej instrukcji i instrukcji obsługi sterownika solarnego,
 • Zaleca się aby sterownik solarny był stale podłączony do zasilania energii elektrycznej, z wyłączenie przerw w dostawie prądu lub napraw serwisowych.

NALEŻY KONTROLOWAĆ I PRZED ZGŁOSZENIEM SERWISOWYM ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA:

 • podłączenie urządzeń elektrycznych do zasilania,
 • wskazania na urządzeniach pomiarowych,
 • sterownik solarny (głównie temperatura na kolektorach T1, temperatura wody w zasobniku c.w.u. T2),
 • kompletna grupa pompowa (wskazania na manometrze).

W okresach niskich temperatur, możliwy jest spadek ciśnienia w układzie, który ma charakter chwilowy i ciśnienie wzrasta automatycznie wraz ze wzrostem temperatury atmosferycznej,

 • widoczne nieszczelności w układzie glikolowym lub instalacji c.w.u.,
 • nieszczelności zaworów zabezpieczających.

Informacje te ułatwią Gwarantowi zidentyfikowanie usterki oraz przygotowanie się do działań serwisowych.

ZGŁOSZENIA WAD W OKRESIE GWARANCJI JAKOŚCI:

 1. Zgłoszenie serwisowe w okresie gwarancji jakości powinno zawierać następujące informacje: datę zgłoszenia, imię i nazwisko Właściciela nieruchomości, adres budynku z instalacją solarną, numer telefonu użytkownika, opis wady.
 2. Zgłoszenia usterek należy dokonywać w formie pisemnej we właściwym urzędzie gminy z podaniem w/w informacji.

OKRESOWE PRZEGLĄDY GWARANCYJNE:

W okresie gwarancji (tj. 60miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego) przewidziane są dwa przeglądy gwarancyjne. W czasie przeglądów nastąpi kompleksowe sprawdzenie instalacji solarnej, w tym uzupełnienie lub wymiana płynu solarnego w przypadku utraty jego właściwości.

Informacje dodatkowe:

 • nieuzasadnione zgłoszenia serwisowe,
 • naprawy usterek nie objętych gwarancją.

Wysokość odpłatności uzależniona jest od zakresu zrealizowanych czynności serwisowych i będzie pokrywana przez beneficjenta.

Za nieuzasadnione i nie objęte gwarancją uznaje się usterki/wady powstałe w wyniku:

 • niewłaściwego użytkowania instalacji niezgodnego z przekazaną instrukcją eksploatacji i obsługi urządzeń, przeprowadzonym szkoleniem oraz ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa,
 • napraw i przeróbek, które zostały dokonane przez osoby nieuprawnione bez zgody Gwaranta,
 • uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi dalszych uszkodzeń,
 • uszkodzeń na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna i innych klęsk żywiołowych,
  w przypadku uszkodzeń powstałych na skutek powtarzających się wyłączeń prądu.

WYMIARY ZBIORNIKÓW:

 • TYP I - 240 LITRÓW, WYSOKOŚĆ 1,3 M., SZEROKOŚĆ 67 CM.
 • TYP II - 280 LITRÓW, WYSOKOŚĆ 1,63 M., SZEROKOŚĆ 67 CM.
 • TYP III - 371 LITRÓW, WYSOKOŚĆ 1,8 M., SZEROKOŚĆ 70 CM.
 • TYP IV - 437 LITRÓW, WYSOKOŚĆ 2 M., SZEROKOŚĆ 70 CM.
 • TYP V - 240 LITRÓW, WYSOKOŚĆ 1,3 M., SZEROKOŚĆ 67 CM.
 • TYP VI - 280 LITRÓW, WYSOKOŚĆ 1,63 M., SZEROKOŚĆ 67 CM.
 • TYP VII - 371 LITRÓW, WYSOKOŚĆ 1,8 M., SZEROKOŚĆ 70 CM.
 • TYP VIII - 437 LITRÓW, WYSOKOŚĆ 2 M., SZEROKOŚĆ 70 CM.